Bild på IMPRA Jazz Festival

IMPRA Jazz Festival

Biljettsläpp 1 juli!

Föreningen IMPRA fortsätter att utveckla sin verksamhet under 2022 med andra upplagan av IMPRA Jazz Festival.

15:00 dörrarna öppnas
Jenny Svenberg Bunnel livetecknar festivalen.
15:30-16:30 Silent Fires
17:00-18:00 Mykorhiza
18:45-19:45 Panelsamtal: The importance of gender equality in the music industry
20:00-20:20 Utdelning IMPRA Guld
20:30-22:00 Viktoria Tolstoy och Krister Jonsson
22:30-23:30 Smiling LIS

 

Jenny Svenberg Bunnel

Under konserterna kommer Jenny Svenberg Bunnel teckna musiken och musikerna live. Ni i publiken kommer i realtid kunna följa framväxten av Jenny Svenberg Bunnels teckningar genom projicering bakom musikerna och i lokalen.

Konstnären Jenny Svenberg Bunnel har i drygt tio år dokumenterat den svenska och internationella jazzscenen genom att teckna den live. Hundratals musiker finns samlade i hennes block. Teckningarna har blivit böcker och utställningar, bland annat på Fasching 2018. Pandemivåren 2021, medan konsertlokalerna var stängda, visades hennes porträttserie Silence i Kungsträdgården, som byggde på samtal med ett 20-tal jazzmusiker om varför människan behöver konst och musik. Utställningen uppmärksammades stort i radio och tv.

“Vad Svenberg Bunnel har gjort och gör för Jazz-Sverige är helt ovärderligt – i likhet med fotografen William P. Gottlieb har hon konstnärligt dokumenterat en hel jazzepok”, skrev Johan Jacobsson Franzén i en essä om jazzteckning i tidningen Tecknaren, nr 1/2022.

 

15:30-16:30 Silent Fires

Silent Fires er eit norsk-italiensk elektroakustisk ensemble med tilhald i Oslo, initiert av Alessandro Sgobbio (piano, komposisjonar), og er i tillegg med Hilde Marie Holsen (trompet, effektar), Håkon Aase (fiolin), Karoline Wallace (vokal) og Synne Garvik (dans). Musikk og tekst — på engelsk, italiensk og norsk — er skriven av Sgobbio, og omhandlar spiritualitet i ei utvida tyding. Det musikalske resultatet vert ein dialog mellom melodiske fragment av ulike bøner, akustisk stille og elektroniske flengjer, i både strenge og lause former der musikarane gjennom eksperimentering og improvisasjon får rom til å kommentere dei komponerte strukturane. Silent Fires vart starta opp i 2016, og ensemblet har sidan det spelt fleire konsertar i Italia, Frankrike, Tyskland, Portugal og Norge. Kvartetten girte fredag 6. desember 2019 ut albumet Forests med AMP Records, ”en veldig spennende og annerledes musikalsk utflukt med veldig dyktige folk og et herlig kollektiv.” (Tor Hammerø, Nettavisen).

 

Karoline Wallace – vokal

Hilde Marie Holsen – trompet, effektar

Synne Garvik – dans

Håkon Aase – fiolin

Alessandro Sgobbio – flygel

 

17:00-18:00 Lupino Live presenterar – Mykorhiza

Enligt Encyclopedia Britannica är Mykorhiza, ”ett intimt samband mellan svampens hyfer och högre växters rötter.  är vanligen till ömsesidig nytta (symbiotisk): en känslig balans mellan värdväxten och den och symbionten resulterar i ett förbättrat näringsstöd för varje medlem.”

Mykorhiza består av den svenska pianisten August Björn, den spanska sångerskan Alicia Lázaro Arteaga och den taiwanesiska pipaspelaren Fan-Qi Wu. De kommer från den unika kombinationen av tre olika musikaliska traditioner.

De hämtar inspiration från traditionen och går tillbaka till sina rötter för att omvandla dem till en ny egen ljudvärld. Genom improvisation skapar de ett ekosystem som andas, en sammanvävd yta av flera lager. Resultatet är ett unikt timbrittiskt landskap, djärvt och delikat, fylld av melankolisk skönhet. Mikorhyza är historieberättande, ett språk som inte har några ord; klingande poesi. En sammankopplad organism; pianots avsiktliga subtilitet, pipans starka, beslutsamma kontrapunkt och röstens råa uttryck som förbinder dem.

 

August Björn – piano
Fan-Qi Wu – Pipa
Alicia Lázaro Arteaga – röst

18:45-19:45 Panelsamtal: The importance of gender equality in the music industry

IMPRA Jazz Festival är mycket spända över årets panelsamtal som kommer att komplettera festivalens Line-up! Panelsamtalet är ett samarbete med Women in Jazz och det kommer bli ett mycket spännande samtal med Louise Paley från Women in Jazz, Sara Aldén från IMPRA, och Lisa Löfgren från Svensk Jazz. Moderator är ingen mindre än Almaz Yebio. 

Panelsamtalet kommer att handla om vikten av jämställdhet i musikbranschen och de kommer beröra frågor som hur de olika organisationerna införlivar jämställdhet, vilken förändring som de vill se och hur vi tillsammans når den verkligheten.  

Panelsamtalet kommer bli en av festivalens höjdpunkter och startar kl. 18:45. Det kommer finnas möjlighet att se panelsamtalet digitalt via Facebook eller live på Fasching i Stockholm där festivalen hålls.  

20:00-20:20 Utdelning IMPRA Guld

År 2012 instiftade IMPRA ett hederspris, som varje år sedan dess har delats ut till en arrangör, person, förening eller institution som i sin verksamhet återspeglar IMPRAs vision om ett jämställt jazzsverige.
Med hjälp av detta pris vill vi se en ökad medvetenhet hos alla som är verksamma inom den svenska jazzscenen. Vi vill även uppmuntra, synliggöra och stödja de aktörer som väljer att arbeta utifrån liknande principer som vi i IMPRA tar avstamp i.

20:30-22:00 Viktoria Tolstoy och Krister Jonsson

Viktoria Tolstoy hör till den europeiska vokaljazzens största namn. Hon gör varje sång till sin, med en dynamik och utstrålning som söker sin like. Tillsammans med sin vapendragare, den mästerlige gitarristen Krister Jonsson, blir det en omtumlande resa mellan allvar och skoj, gråt och skratt. Viktoria Tolstoy är en sällsynt fågel i musikbranschen. Hon är en helt naturlig talang, någon som bara får allt på ett ögonblick.
Inga förklaringar behöver göras när hon lär sig en ny låt, inga korrigeringar behöver göras när hon spelar in.

”Viktoria är helt enkelt en utomordentligt begåvad kvinna med en nästan skrämmande instinkt för olika stilar och lägen. Oavsett vad hon tar sig an är hon genialisk på en gång.
Och hon levererar varje gång och, hur hon gör det!
Dessutom är hon någon att umgås med och ha kul med, både på och utanför scenen, vilket är en mycket viktig aspekt när det gäller att komma överens med en artist.
Hennes skratt är berömt liksom hennes humor. Ofta med en twist men alltid positiv. Hennes leende smälter glaciärer och hennes utseende går aldrig obemärkt förbi.
Eller med mindre ord: Viktoria är en komplett konstnär.”

– Nils Landgren, producent och artistkollega

Viktoria Tolstoy – Sång

Krister Jonsson – Gitarr

 

22:30-23:30 Smiling LIS

Den multi-facetterade soloartisten och producenten smiling LIS (aka Liselotte Östblom) skapar uppslukande beats, drömska harmonier och psykadeliska texturer med tydliga influenser från jazz, hip-hop och alternativ RnB. Baserad mellan Stockholm och London, skapar hon gränsöverskridande musik där dansanta grooves, improvisation och visuella uttryck möts. Hennes debutsingel RITUALS uppmärksammades i bl.a. EARMILK och beskrevs som “a sublime and soul-grabbing melodic performance”. Den uppföljande musikvideon ‘RISING’ inbjuder till ett euforiskt rus av vokala explosioner och poetiska Lo- fi grooves, vilket kommer reflekteras i smiling LIS solo show som debuterar Fasching. Med loops, scat, live-skapande och experimenterande från den kommande debut EPn ”PROPHECY” kommer smiling LIS bjuda in publiken till hennes dans.

Liselott Östblom – Live producing

IN ENGLISH 

IMPRA Jazz Festival 2022

IMPRA continues to develop its organization during 2022 with the second rendition of IMPRA Jazz Festival!

15:00 Doors Open Jenny Svenberg Bunnel live-drawing the festivalen.
15:30-16:30 Silent Fires
17:00-18:00 Mykorhiza
18:45-19:45 Panel Discussion: The importance of gender equality in the music industry
20:00-20:20 IMPRA Guld
20:30-22:00 Viktoria Tolstoy och Krister Jonsson
22:30-23:30 Smiling LIS

Jenny Svenberg Bunnel

During the festival, Jenny Svenberg Bunnel will draw the music and the musicians live. You in the audience will be able to follow the emergence of Jenny Svenberg Bunnel’s drawings in real time by projecting behind the musicians and in the room.

The artist Jenny Svenberg Bunnel has for more than ten years documented the Swedish and international jazz scene by drawing it live. Hundreds of musicians are gathered in her drawing pad. The drawings have become books and exhibitions, including at Fasching 2018. Pandemic spring 2021, while the concert halls were closed, her portrait series Silence was shown in Kungsträdgården, which was based on conversations with about 20 jazz musicians about why people need art and music. The exhibition received a lot of attention on radio and television.

”What Svenberg Bunnel has done and is doing for Jazz Sweden is absolutely invaluable – like the photographer William P. Gottlieb, she has artistically documented an entire jazz era”, wrote Johan Jacobsson Franzén in an essay on jazz drawing in the magazine Tecknaren, no. 1/2022.

15:30-16:30 Silent Fires

Silent Fires is a Norwegian-Italian electroacoustic ensemble based in Oslo, initiated by Alessandro Sgobbio (piano, compositions), and is also with Hilde Marie Holsen (trumpet, effects), Håkon Aase (violin), Karoline Wallace (vocals) and Synne Garvik (dance). Music and lyrics – in English, Italian and Norwegian – are written by Sgobbio, and deal with spirituality in a broader sense. The musical result is a dialogue between melodic fragments of various prayers, acoustically silent and electronic pieces, in both strict and loose forms where the musicians through experimentation and improvisation have room to comment on the composed structures.

Silent Fires was started in 2016, and the ensemble has since played several concerts in Italy, France, Germany, Portugal and Norway. On Friday 6 December 2019, the quartet released the album Forests with AMP Records, ”a very exciting and different musical excursion with very talented people and a wonderful collective.” (Tor Hammerø, Nettavisen).

Karoline Wallace – Vocal
Hilde Marie Holsen – Trumpet, effects
Synne Garvik – Dance
Håkon Aase – Violin
Alessandro Sgobbio – Grand Piano

17:00-18:00 Lupino Live presents – Mykorhiza

According to Encyclopedia Britannica, Mykorhiza is, “an intimate association between the hyphae of Fungi and the roots of higher plants. The association is usually of mutual benefit (symbiotic): a delicate balance between host plant and symbiont results in enhanced nutritional support for each member.”

Mykorhiza consists of Swedish pianist August Björn, Spanish vocalist Alicia Lázaro Arteaga, and Taiwanese pipa player Fan-Qi Wu. They come from the singular combination of three different musical traditions.

They draw inspiration from tradition, going back to their roots to transform them into a new sonic world of their own. Through improvisation, they create a breathing ecosystem, an interwoven surface of multiple layers. The result is a unique timbrical landscape, bold and delicate, brimming with melancholic beauty. Mikorhyza is storytelling, a language with no words; sounding poetry. An interconnected organism; the intentional subtlety of the piano, the strong, decisive counterpoint of the pipa, and the raw expression of the voice that connects them.

August Björn – Piano
Fan-Qi Wu – Pipa
Alicia Lázaro Arteaga – Voice

18:45-19:45 Panel Discussion: The importance of gender equality in the music industry

IMPRA Jazz Festival is very excited about this year’s panel discussion which will complement the festival’s Line-up! The panel discussion is a collaboration with Women in Jazz and it will be a very exciting conversation with Louise Paley from Women in Jazz, Sara Aldén from IMPRA, and Lisa Löfgren from Svensk Jazz. Moderator is none other than Almaz Yebio.

The panel discussion will be about the importance of gender equality in the music industry and they will touch on issues such as how the various organizations incorporate gender equality, what change they want to see and how we together can achieve that reality.

The panel discussion will be one of the festival’s highlights and starts at 18:45. It will be possible to watch the panel discussion digitally via Facebook or live at Fasching in Stockholm where the festival is held

20:00-20:20 IMPRA Guld

In 2012, IMPRA established an honorary prize, which has been awarded every year since then to an organiser, person, association or institution whose activities reflect IMPRA’s vision of an equal jazz Sweden.
With the help of this prize, we want to see an increased awareness among all those active in the Swedish jazz scene. We also want to encourage, make visible and support those actors who choose to work on the basis of similar principles that we in IMPRA take as our starting point.

20:30-22:00 Viktoria Tolstoy and Krister Jonsson

Viktoria Tolstoy is one of the biggest names in European vocal jazz. She makes every song her own, with a dynamism and charisma that is second to none. Together with her partner in arms, the masterful guitarist Krister Jonsson, it’s a dizzying journey between seriousness and fun, tears and laughter.

Viktoria Tolstoy is one rare bird in the music industry.

She is a totally natural talent, someone who just gets it all in an instant.
No explaining has to be done when learning a new song, no corrections has to be made when recording.
Viktoria is simply an extraordinary talented woman with an almost scary instinct for different styles and modes. No matter what she takes on, she nails it right away.
And, she delivers every time and, how she does it!
On top of that, she is someone to hang with and to have fun with, on and off stage which is a very important aspect in the way of getting along with an artist.
Her laugh is famous as well as her sense of humor. Often with a twist but always positive. Her smile melts glaciers and her appearance does never go unnoticed.
Or, with lesser words: Vikoria is a complete artist.”

– Nils Landgrenproducer and fellow artist

Viktoria Tolstoy – Voice
Krister Jonsson – Guitar

22:30-23:30 Smiling LIS

“LIS delivers a sublime and soul-grabbing melodic performance” — EARMILK

Emerging from Stockholm and London, the ambidextrous producer-artist smiling LIS (aka Liselotte Östblom) creates soulful immersions of trippy textures and enigmatic beats with prominent influences from jazz, hip-hop and alternative RnB. Buzzing with fresh and vibrant energy, LIS invites the audience to her world in a solo show which features live-looping, beat-making, improvisation, and scat, spoken word and visuals. On the forefront of blurring lines between genres, her single ‘RITUALS’ has been highlighted in EARMILK as “a sublime and soul-grabbing melodic performance”. The Dilla-esque drunken beats of ‘RISING’ is a euphoric rush of vocal explosions and untamed guitar riffs, combining multi-layered harmonies, eclectic beat making and poetic lo-fi prophecies. On Fasching, smiling LIS will present completely new music from her forthcoming EP and make sure the audience is joining her dance.

 

Liselott Östblom – Live producing